Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

 Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze to jedna z ofert edukacyjnych naszej placówki, skierowana do dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są  formą  spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku  życia. Zajęcia odbywają się w odpowiednio dostosowanych i dobrze wyposażonych salach, w niewielkich 3-4 osobowych grupach w wymiarze 20 godzin tygodniowo; zajęcia indywidualne w wymiarze 10 godzin-(mogą być realizowane w placówce lub w domu ucznia).  

Celem zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych jest  wspomaganie rozwoju tych dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności różnych sposobów komunikowania się z otoczeniem (werbalnych i pozawerbalnych) na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz  nabywanie optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Wychowawca dla każdego ucznia opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny zawierający w szczególności: cele, metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć oraz zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

Metody pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością:

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (nauka nawiązywania kontaktów emocjonalnych, opanowanie lęku, rozwój samodzielności, nauka orientacji w przestrzeni, rozwój wyobraźni).
 • Metoda stymulacji polisensorycznej opartej na zmysłach („Poranny krąg”).
 • Metoda Aktywności M. Ch. Knillów (nawiązanie kontaktu z dzieckiem, rozbudzanie sprawności pozytywnej, kształtowanie orientacji w schemacie ciała i rozwijania poczucia własnej tożsamości).
 • Masaż ciała (dostarczanie wrażeń dotykowych, stymulacja rozwoju mowy, motoryki).
 • Snoezelen – Sala Doświadczania Świata (pobudzanie zmysłów poprzez odpowiednio dobrane bodźce).
 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo-Moralesa (stymulacja neuromotorycznych części twarzy).
 • Elementy muzykoterapii (wpływ muzyki na psychofizyczny rozwój człowieka).
 • Metoda Relaksacji (zmniejszanie naprężeń w ciele, rozluźnianie napięcia, wiotczenie tkanek).
  • Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami (wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej, daje możliwości wypowiedzenia się, pokonywania lęków, zahamowań i wzmacnia zaufanie dzieci we własne siły).
  • Zabawy paluszkowe (nawiązanie pozytywnego kontaktu z drugą osobą, wzrastanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa).

Odpowiednie wykorzystanie tych metod w połączeniu z rehabilitacją ruchową gwarantuje prawidłowy przebieg procesu rewalidacyjno-wychowawczego. W ten sposób usprawniamy, rozwijamy i doskonalimy funkcje psychomotoryczne dzieci i młodzieży, dając im jednocześnie radość, poczucie bycia sprawczym, poczucie bycia kimś ważnym.

Udostępnij na: