Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

W naszej placówce prowadzone są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim.
Zajęcia organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodzica. Zajęcia mają charakter zespołowy, a liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4.
Nadrzędnym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczniów, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

Zajęcia obejmują:

  • naukę nawiązywania kontaktu w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia;
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki;
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom;
  • rozwijanie zainteresowania otoczeniem;
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

Nauczyciele prowadzący zajęcia opracowują dla każdego uczestnika zajęć Indywidualny Program Rewalidacyjno–Wychowawczy, zawierający:

  • cele realizowanych zajęć;
  • metody i formy pracy;
  • zakres współpracy z rodzicami.
Udostępnij na: