KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana, Ucznia jest:
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie
  z siedzibą:  Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie pełni Pani Wioleta Grzymek-Perlak: adres poczty elektronicznej e-mail:  abi@powiatkrasnicki.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji ustawowych, statutowych zadań dydaktycznych Placówki- na podstawie 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów odnoszących się ściśle do funkcjonowania oświaty. Przede wszystkim są to: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do ustaw z zakresu funkcjonowania oświaty, Administrator  w ramach określonych tymi przepisami może przetwarzać m.in. dane osobowe: uczniów i ich opiekunów prawnych (np. rodziców).
   Administrator przetwarza dane osobowe również w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO – np. umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, jak również wywieszanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne imiona i nazwiska uczniów, którzy te prace wykonali,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( np. publikacja wizerunku ucznia) – 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. / Rozdział III RODO –  Prawa osoby, której dane dotyczą /art. 15-22 /,
 7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne,
 9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana, Ucznia danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.
Udostępnij na: