REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SOSW W OLBIĘCINIE

 1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki:
  1. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie SOSW w Olbięcinie, nauczyciele, wychowawcy Ośrodka.
  2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub, których dożywienie finansuje: OPS, MOPS, GOPS.
  3. Zgodnie z uchwałą wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub
   w tracie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentce.
 2. Odpłatność za wyżywienie:
  1. Stołówka zapewnia posiłki całodobowe dla wychowanków internatu, oraz obiady dla nauczycieli Ośrodka.
  2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
  3. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka. Całodobowe wyżywienie dla wychowanków wynosi 15,00zł.
   • I śniadanie – 3,50zł
   • II śniadanie – 2,00zł
   • obiad – 6,50zł
   • kolacja – 3,00zł
    Obiad dla nauczycieli i wychowawców – 9,00zł
  4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych
   do przygotowania posiłku (koszt wsadu do kotła).
  5. Nauczyciele i wychowawcy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszty manipulacyjne.
  6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających
   ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Opłaty:
  1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta do 15-go następnego miesiąca jednak na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty. Nauczyciele i wychowawcy do 1 następnego miesiąca.
  2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-ego następnego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas, grup i rodzicom. Dodatkowo naliczane są odsetki.
  3. Stołówka nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
  4. Intendentka posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Posiłki dla uczniów wydawane są na podstawie raportu pobyty ucznia w internacie list wyżywieniowych uczniów dojeżdżających.
  5. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.
 4. Zwroty za obiady:
  1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
  2. Nieobecność musi być zgłaszana w sekretariacie lub i intendentki telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godziny 900 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
  3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
  4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonując wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendentka pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.
 5. Wydawanie posiłków:
  1. Posiłki wydawane są od godz:
   • 645-745 I śniadanie;
   • 935-950 II śniadanie;
   • 1305-1330 obiad;
   • 1815-1900 kolacja
  2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez kierownika świetlicy, szefową kuchni oraz intendenta.
  3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacja kosztów.
 6. Zasady zachowania w stołówce:
  1. Spokojnie poruszać się po stołówce.
  2. Zachowywać porządek i ostrożność przy odbiorze dania z okienka- „WYDAWANIE POSIŁKÓW” oraz przy oddawaniu naczyń do okienka – „ZWROT NACZYŃ”.
  3. Zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów), nie hałasować sztućcami.
  4. Zostawiać po sobie porządek (odnieść talerze, zostawiać czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło).
  5. Szanować naczynia i sztućce.
  6. Naprawić szkodę uczynioną celowo w stołówce szkolnej.

O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JERZEGO RUDLICKIEGO W OLBIĘCINIE.

 

Dyrektor SOSW
Małgorzata Wisłocka-Czachór

 

Udostępnij na: