REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SOSW W OLBIĘCINIE

 1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki:
 2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie SOSW w Olbięcinie, nauczyciele, wychowawcy Ośrodka.
 3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub, których dożywienie finansuje: OPS, MOPS, GOPS.
 4. Zgodnie z uchwałą wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub
  w tracie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentce.
 5. Odpłatność za wyżywienie:
 6. Stołówka zapewnia posiłki całodobowe dla wychowanków internatu, oraz obiady dla nauczycieli Ośrodka.
 7. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 8. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka. Całodobowe wyżywienie dla wychowanków wynosi 18,00zł.

– I śniadanie-                4,20zł

– II śniadanie-               2,50zł

-obiad-                         7,50zł

-kolacja-                      3,80zł

Obiad dla nauczycieli i wychowawców – 10,00zł

 1. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych
  do przygotowania posiłku (koszt wsadu do kotła).
 2. Nauczyciele i wychowawcy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszty manipulacyjne.
 3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających
  ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Opłaty:
 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta do 15-go następnego miesiąca jednak na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty. Nauczyciele i wychowawcy do 1 następnego miesiąca.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-ego następnego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas, grup i rodzicom. Dodatkowo naliczane są odsetki.
 3. Stołówka nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
 4. Intendentka posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Posiłki dla uczniów wydawane są na podstawie raportu pobyty ucznia w internacie list wyżywieniowych uczniów dojeżdżających.
 5. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

 

 1. Zwroty za obiady:
 2. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki,
  lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 3. Nieobecność musi być zgłaszana w sekretariacie lub i intendentki telefonicznie
  lub pisemnie najpóźniej do godziny 900 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonując wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendentka pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 6. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim.
  Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.
 7. Wydawanie posiłków:
 8. Posiłki wydawane są od godz:

– 645-745 I śniadanie;

– 935-950 II śniadanie;

-1305-1330 obiad;

-1800-1830 kolacja

 1. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez kierownika świetlicy, szefową kuchni oraz intendenta
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacja kosztów.
 3. Zasady zachowania w stołówce:
 4. Spokojnie poruszać się po stołówce.
 5. Zachowywać porządek i ostrożność przy odbiorze dania z okienka- „WYDAWANIE POSIŁKÓW” oraz przy oddawaniu naczyń do okienka- „ZWROT NACZYŃ”.
 6. Zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów), nie hałasować sztućcami.
 7. Zostawiać po sobie porządek (odnieść talerze, zostawiać czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło).
 8. Szanować naczynia i sztućce.
 9. Naprawić szkodę uczynioną celowo w stołówce szkolnej.

O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JERZEGO RUDLICKIEGO W OLBIĘCINIE.

 

Dyrektor SOSW

Małgorzata Wisłocka – Czachór

Udostępnij na: