Nabór na rok szkolny 2024/2025

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie jest placówką, do której uczniowie są przyjmowani przez cały rok.
 • Podczas rekrutacji nie obowiązuje rejonizacja.
 • Powiat Kraśnicki jest organem prowadzącym.
 • Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów nabór do szkół specjalnych odbywa się drogą tradycyjną – poprzez złożenie w Ośrodku wymaganych dokumentów.
 • Dzieci i młodzież są przyjmowani na podstawie aktualnego na dany etap edukacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uzgodnieniu miejsca z dyrektorem szkoły.
 • Regulamin postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, każda ze szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie  ustala indywidualnie i podaje je na swojej stronie internetowej.
SZKOŁA PODSTAWOWA  SPECJALNA  klasy V – VIII
SZKOŁA BRANŻOWA SPECJALNA I STOPNIA klasy I-III
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY klasy I-III

 

I. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

1. Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 • Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm).

2. Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Dyrektora
 • Podanie do Starostwa
 • Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły
 • Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
 • Podanie o przyjęcie do internatu
 • Karta zdrowia.
 • 2 fotografie
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).
 • Wniosek o objęcie dziecka dowozem do szkoły wraz z odpowiednimi oświadczeniami

II. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
(
po ukończeniu szkoły podstawowej)

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 • Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm).
 • Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Wymagane dokumenty

 • Podanie do Dyrektora
 • Podanie do Starostwa
 • Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły
 • Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
 • Podanie o przyjęcie do internatu
 • Karta zdrowia
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

III. BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA
(po ukończeniu szkoły podstawowej)

 1. Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 • Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność sprzężona).
 • Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Wymagane dokumenty

 • Podanie do Dyrektora
 • Podanie do Starostwa
 • Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły
 • Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły zawodowej specjalnej.
 • Podanie o przyjęcie do internat
 • Karta zdrowia
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu
 • 2 fotografie
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają podanie do Dyrektora Ośrodka.

 

Udostępnij na: