REGULAMIN INTERNATU PRZY SOSW W OLBIĘCINIE

 1. PODSTAWY PRAWNE WYDANIA REGULAMINU

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:

 1. Ustawa z dnia 7.09.1991r o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14.12. 2016r. – Prawo oświatowe
 3. Statut SOSW

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą , działającą przy SOSW w Olbięcinie.
 2. Internat ośrodka obejmuje swoją działalnością wszystkich wychowanków, którzy ze względu na dużą odległość z domu rodzinnego do szkoły, złe warunki bytowe lub inne okoliczności nie mogą dojeżdżać do szkoły.
 3. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki do rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.

§ 2. CELE I ZADANIA INTERNATU

 1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Internat zapewnia wychowankom stała opiekę i realizacje procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia  z uwzględnieniem godności osobistej, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.
 4. Do zadań internatu w szczególności należy:
  1. zapewnienie wychowankom zakwaterowania i wyżywienia,
  2. zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,
  3. zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturowych, sportowych i turystycznych,
  5. upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,
  6. wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo- gospodarczych,
  7. rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,
  8. zapewnienie warunków do korzystania ze świetlicy, dostępnych programów telewizyjnych i innych udogodnień socjalnych.

§ 3. ORGANIZACJA INTERNATU ORAZ ZASADY REKRUTACJI

 1. W internacie może zamieszkać 60 wychowanków.
 2. Tygodniowy wymiar godzin pracy wynosi 49 godzin ( wychowankowie z dysfunkcją intelektualną w stopniu lekkim i 70 (wychowankowie z dysfunkcja intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).
 3. Liczba wychowanków w grupie internackiej dla dzieci z dysfunkcją w stopniu lekkim nie powinna być mniejsza niż 10 osób i nie może przekraczać 16 osób.
 4. Liczba wychowanków w grupie internackiej dla dzieci z dysfunkcją w stopniu umiarkowanym i znacznym powinna wynosić nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 8.
 5. W przypadku gdy co najmniej u jednego z wychowanków w grupie występuje niepełnosprawność sprzężona lub głębszy stopień upośledzenia, określona liczba wychowanków może być zmniejszona o 2 osoby.
 6. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole od poniedziałku do piątku.
 7. Podstawową komórkę organizacyjną stanowi grupa wychowawcza.
 8. Mieszkańcami internatu są uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia i Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 9. Praca wychowawcza w internacie zorganizowana jest według harmonogramu (załącznik 1).
 10. W godzinach od 22.00 do 6.00 zorganizowana jest nocna opieka pedagogiczna.
  Nad wychowankami czuwa pracownik nocny oraz pracownik pedagogiczny.
 11. W celu realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych działa ,, Zespół wychowawców internatu”, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni internatu.
 12. Zespół wychowawców ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszeni ich poziomu.
 13. Nadzór nad wykonywaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań z nich wynikających sprawuje wyznaczony przez Dyrektora wychowawca.
 14. Przedstawiciele zespołu wychowawczego mają prawo uczestniczenia z wychowawca klasy w ustalaniu oceny z zachowania.
 15. Wychowawcy maja prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rozpatrujących sprawy wychowanków z przydzielonej grupy.
 16. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych jest Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej.
 17. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, prace na rzecz internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 18. Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu jest Samorząd Internatu.
 19. Opiekę nad Samorządem internatu sprawuje wychowawca wybrany przez młodzież.
 20. Każde wyjście lub wyjazd z internatu muszą być uwzględnione z wychowawcą dyżurnym.
 21. Zasady zakwaterowania w internacie:
  1. zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne,
  2. o przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły,
  3. do internatu wychowankowie składają podania na ustalonym przez szkołę druku w chwili składania dokumentów do szkoły,
  4. o przyjęciu do internatu decyduje dyrektor.

§ 4. WYCHOWANKOWIE

1.1. Prawa i obowiązki wychowanków mieszkających w internacie

Wychowanek ma prawo do:

 1. Bezpłatnego zakwaterowania i odpłatnego wyżywienia.
 2. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
 3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych , sportowych, turystycznych.
 4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
 5. Współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządu w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
 6. Odwiedzin znajomych oraz kolegów tylko za zgoda wychowawcy, po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę.

1.2. Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest:

 1. Nauka własna:
  1. Obowiązkowa nauka własna odbywa się w czasie przewidzianym w rozkładzie dnia.
  2. W czasie trwania nauki obowiązuje cisza. Czas przeznaczony na naukę należy wykorzystywać efektywnie.
  3. W ustalonych przypadkach wychowanek może być zwolniony z nauki własnej za zgodą wychowawcy.
 2. Przestrzeganie zasady współżycia w internacie:
  1. Współżycie wychowanków powinno opierać się na zasadach uczciwości i uprzejmości wobec koleżanek, kolegów i wszystkich pracowników internatu.
  2. Wszelkie nieporozumienia między wychowankami rozpatruje wychowawca grupy oraz Samorząd.
  3. Wychowanek powinien podporządkować się poleceniom wychowawców i pracowników internatu.
  4. Odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców. Wychowankowie starsi winni służyć pomocą młodszym kolegom.
  5. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu, dbać o kulturę słowa ( zakaz używania wulgaryzmów).
 3. Przestrzeganie postanowień przepisów porządkowych:
  1. Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokoi mieszkalnych, pomieszczeń internackich,
  2. Uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska,
  3. Pełnić dyżury na terenie internatu według ustalonego harmonogramu,
  4. Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną i wodę.
 4. Terminowe wnoszenie opłat za wyżywienie do 15 każdego miesiąca.
 5. Troska o mienie internatu:
  1. Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu oraz wszelkie inne zniszczenia wychowanek zobowiązany jest naprawić.
 6. Przestrzeganie zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia:
  1. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w internacie i poza nim.
  2. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się zamykania pokoju od wewnątrz.
  3. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów ppoż,
   W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie opuszczają internat pozostawiając otwarte drzwi od pokoju.
  4. Należy zachowywać ostrożność przy wykonywaniu różnych czynności (prace porządkowe, dyżury w stołówce),
  5. Nie można przechowywać w internacie środków mogących spowodować zagrożenia zdrowia lub życia,
  6. Zabrania się instalowania urządzeń elektrycznych w pokojach  (żelazka, czajniki elektryczne, itp.),
   Wszelkie usterki elektryczne należy zgłaszać wychowawcy lub konserwatorowi.
  7. W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłaszać ten fakt wychowawcy.
  8. Zabrania się pisania papierosów i e-papierosów na terenie internatu,
  9. Zabrania się wnoszenia , posiadania alkoholu i innych środków odurzających do internatu oraz przebywania w internacie będąc pod ich wpływem.
 7. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na mieszkańców oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków o których mowa w 1.1, 1.2 ( pkt V) wychowanek może utracić prawo do mieszkania w internacie.
 8. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor.

1.3 Rodzaje  nagród i kar

 1. Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą być przyznane następujące formy nagród:
  • pochwała wychowawcy,
  • nagroda rzeczowa,
  • list pochwalny do rodziców,
  • pochwała dyrektora wobec młodzieży.
   Wychowanek może być nagrodzony za:
  • wzorowe wypełnienie obowiązków wychowanka internatu,
  • pracę na rzecz internatu,
  • pracę nad swoim rozwojem przynosząca widoczne efekty.
 2. W przypadku naruszenia zasad współżycia w internacie i przepisów porządkowych wychowanek może być ukarany:
  • upomnieniem wychowawcy,
  • naganą wychowawcy,
  • upomnieniem Dyrektora,
  • naganą Dyrektora,
  • czasowym zawieszeniem praw mieszkańca w internacie,
  • zmianą pokoju mieszkalnego,
  • usunięciem z internatu decyzją Dyrektora na wniosek Wychowawcy internatu po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego.
   Uczeń zostaje usunięty z internatu bez zastosowania degradacji kar w przypadku:
  • spożywania alkoholu lub spożywania narkotyków na terenie internatu,
  • przyjścia do internatu w stanie nietrzeźwym lub używania narkotyków lub innych środków odurzających,
  • stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych wychowanków.
 3. Wszystkie kary udzielane są w formie pisemnej.
 4. Kara może być zatarta po 4 miesiącach, gdy widoczna jest pozytywna zmiana zachowania ucznia. Z wnioskiem o zatarcie kary występuje nauczyciel lub wychowawca do Dyrektora internatu.

Informacje dodatkowe:

 1. Rodzice, opiekunowie wychowanka nie przestrzegającego regulaminu zobowiązani są do osobistego wstawiennictwa w internacie w wyznaczonym terminie w celu podjęcia wspólnych oddziaływań.
 2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawców spożycia alkoholu przez wychowanka rodzic jest zobowiązany o odebranie dziecka z placówki w jak najszybszym czasie.
 3. Wychowankowie internatu zobowiązani są do noszenia obuwia zmiennego.
 4. W internacie można przechowywać tylko przedmioty konieczne do nauki i codziennego życia w internacie.
 5. Nie należy w internacie przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych przedmiotów. W przypadku ich utraty internat nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W piątek przed opuszczeniem internatu, należy zamknąć okna, wyłączyć z kontaktu urządzenia elektryczne oraz zgasić światło.

§ 5. PRACOWNICY INTERNATU

W internacie są zatrudnieni:

 1. Pracownicy pedagogiczni,
 2. Pracownicy administracji i obsługi.

Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji  i obsługi określają odpowiednio: Karta Nauczyciela, regulamin pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.

§ 6. DOKUMENTACJA PRACY

Internat prowadzi następującą dokumentację:

 1. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej
 2. Dziennik zajęć wychowawczych/dziennik elektroniczny
 3. Księga meldunkowa wychowanków
 4. Plan dyżurów wychowawców
 5. Zeszyt raportów nocnych
 6. Zeszyt dyżurów nocnych
 7. Kronika Internatu
 8. Karty żywieniowe.

Dyrektor SOSW
Małgorzata Wisłocka – Czachór

                                                                                                 

 Załącznik 1
do Regulaminu Internatu
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie

Harmonogram dnia:

06.00 – 08.00 pobudka, zajęcia higieniczno-porządkowe, śniadanie, wydawanie leków
08.00 – 14.30 zajęcia dydaktyczne w szkole
13.00 – 14.30 obiad
14.30 – 17.00 wyjścia do sklepu, zajęcia rekreacyjne (spacery, wycieczki, rajdy) zajęcia świetlicowe, manualne, prace społeczno-użyteczne, zajęcia gospodarcze i kulinarne
17.00 – 18.00 nauka własna, zajęcia czytelnicze
18.00 – 18.30 kolacja
18.30 – 20.00 zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, dyskoteki, zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne
20.00 – 21.00 kąpiel, zajęcia higieniczno-porządkowe
21.00 – 22.00 przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 – 6.00 cisza nocna

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: