REGULAMIN
INTERNATU

Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego
im . Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie

 

 

 1. PODSTAWY PRAWNE WYDANIA REGULAMINU

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:

 

 1. Ustawa z dnia 7.09.1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2022r. , poz.2230, z 2023r. poz. 1234, 2005)
 2. Ustawa z dnia 14.12. 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)
 3. Statut SOSW

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą , działającą przy SOSW w Olbięcinie.
 2. Internat ośrodka obejmuje swoją działalnością wszystkich wychowanków, którzy ze względu na dużą odległość z domu rodzinnego do szkoły, złe warunki bytowe lub inne okoliczności nie mogą dojeżdżać do szkoły.
 3. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki do rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.

 

 

 • 2. CELE I ZADANIA INTERNATU

 

 1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie

opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.

 1. Internat zapewnia wychowankom stała opiekę i realizacje procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia

 z uwzględnieniem godności osobistej, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.

 1. Do zadań internatu w szczególności należy:
 2. a) zapewnienie wychowankom zakwaterowania i wyżywienia,
 3. b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,
 4. c) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 5. d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturowych, sportowych i turystycznych,
 6. e) upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,
 7. f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo- gospodarczych,
 8. g) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,

 

 • 3. ORGANIZACJA INTERNATU ORAZ ZASADY REKRUTACJI

 

1.Warunkiem zamieszkania ucznia w internacie jest złożenie każdego roku  podania

do Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.

2.Podstawową komórkę organizacyjną stanowi grupa wychowawcza.

 1. Liczba wychowanków w grupie internackiej uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności.
 2. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole od poniedziałku do piątku.
 3. Mieszkańcami internatu są uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia i Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 4. W godzinach od 22.00 do 6.00 zorganizowana jest opieka nocna .

Nad wychowankami czuwa pracownik nocny nie będący pracownikiem pedagogicznym.

 1. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych jest Plan Pracy Opiekuńczo

Wychowawczej Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.

 1. Praca wychowawcza w internacie zorganizowana jest według harmonogramu pracy internatu ( załącznik 1)

9 Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, prace na rzecz internatu

i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

 1. Wychowawcy internatu mają prawo uczestnictwa w ustalaniu oceny z zachowania uczniów zamieszkujących w internacie.
 2. Wychowawcy maja prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rozpatrujących sprawy wychowanków z przydzielonej grupy.
 3. Każde wyjście lub wyjazd z internatu muszą być uwzględnione z wychowawcą dyżurnym.
 4. Wychowawca grupy internackiej przekazuje na bieżąco wychowawcy klasy informacje dotyczące zachowania i potrzeb wychowanka.
 5. Zasady zakwaterowania w internacie:
 6. a) zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne,
 7. b) koszty wyżywienia pokrywa rodzic/ opiekun prawny
 8. b) o przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły,.
 9. c) do internatu wychowankowie składają podania na ustalonym przez szkołę druku w chwili składania dokumentów do szkoły, podanie składamy na dany rok szkolny
 10. d) o przyjęciu do internatu decyduje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

 • 4 WYCHOWANKOWIE

 

1.1. Prawa i obowiązki wychowanków mieszkających w internacie

 

Wychowanek ma prawo do:

 1. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
 2. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie.
 3. Korzystania z pomocy wychowawców w problemach związanych z nauką, a także

w rozwiązywaniu problemów osobistych.

 1. Odwiedzin członków rodziny tylko za zgoda wychowawcy, po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę.

 

1.2. Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest:

 1. Nauka własna
 2. a) Obowiązkowa nauka własna odbywa się w czasie przewidzianym w rozkładzie dnia.
 3. b) W czasie trwania nauki obowiązuje cisza. Czas przeznaczony na naukę należy wykorzystywać na rozwijanie swoich umiejętności.
 4. c) W ustalonych przypadkach wychowanek może być zwolniony z nauki własnej za zgodą wychowawcy.

 

 1. Przestrzeganie zasady współżycia w internacie
 2. a) Współżycie wychowanków powinno opierać się na zasadach uczciwości i uprzejmości wobec koleżanek, kolegów i wszystkich pracowników internatu.
 3. b) Wszelkie nieporozumienia między wychowankami rozpatruje wychowawca grupy

w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym

 1. c) Wychowanek powinien podporządkować się poleceniom wychowawców .
 2. d) Odnosić się z szacunkiem do wychowawców i współmieszkańców.
 3. e) Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu, dbać o kulturę słowa ( zakaz używania wulgaryzmów)

 

 1. Przestrzeganie postanowień przepisów porządkowych:
 2. a) Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokoi mieszkalnych, pomieszczeń internackich,
 3. b) Uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska,
 4. c) Pełnić dyżury porządkowe na terenie internatu,

 

 1. Terminowe wnoszenie opłat za wyżywienie do 15 każdego miesiąca

 

 1. Troska o mienie internatu:
 2. a) Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu oraz wszelkie inne zniszczenia wychowanek zobowiązany jest naprawić.

 

 1. Przestrzeganie zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia:
 2. a) Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w internacie i poza nim.
 3. b) Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się zamykania pokoi od wewnątrz.
 4. c) Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów ppoż.,

W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie opuszczają internat pozostawiając otwarte drzwi od pokoju,

 1. d) Należy zachowywać ostrożność przy wykonywaniu różnych czynności ( prace porządkowe, dyżury
  w stołówce),
 2. e) Nie można przechowywać w internacie środków mogących spowodować zagrożenia zdrowia

 lub życia,

 1. f) Zabrania się instalowania urządzeń elektrycznych w pokojach ( żelazka, czajniki elektryczne, itp.

Wszelkie usterki elektryczne należy zgłaszać wychowawcy lub konserwatorowi.

 1. g) W razie złego samopoczucia lub wypadku niezwłocznie zgłaszać ten fakt wychowawcy.
 2. h) Zabrania się palenia papierosów i e-papierosów na terenie
 3. i) Zabrania się wnoszenia , posiadania alkoholu i innych środków odurzających

oraz przebywania w internacie i na terenie placówki będąc pod ich wpływem.

 

 1. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ

na mieszkańców oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków o których mowa w 1.1, 1.2 ( pkt V) wychowanek może utracić prawo do mieszkania w internacie.

 1. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu

 z Zespołem Wychowawców.

 

1.3 Rodzaje  nagród i kar

 

 1. Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą być przyznane następujące formy nagród:

*  pochwała wychowawcy, pisemna lub ustna

* nagroda rzeczowa,

* list pochwalny do rodziców,

 1. a) Wychowanek może być nagrodzony za:

* wzorowe wypełnienie obowiązków wychowanka internatu,

* prace społeczno – użyteczne na rzecz Ośrodka,

* udział w organizowanych uroczystościach,

* pracę nad swoim rozwojem przynosząca widoczne efekty.

2.W przypadku naruszenia zasad współżycia w internacie i przepisów porządkowych wychowanek może być ukarany:

* upomnieniem wychowawcy,

* naganą  pisemną wychowawcy,

* upomnieniem Dyrektora,

* naganą  pisemną Dyrektora,

*czasowym zawieszeniem praw mieszkańca internatu,

* zmianą pokoju mieszkalnego,

* przyznaniem dodatkowych prac porządkowych na rzecz społeczności internackiej, np. dodatkowy dyżur, prace społeczno  – użyteczne na wyznaczonym terenie wokół Ośrodka,

* zawieszeniem w udziale w  organizowanych zajęciach : sportowych, tanecznych, kulinarnych

* usunięciem z internatu decyzją Dyrektora na wniosek Wychowawcy Internatu po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego.

 

3.Informacje dodatkowe:

 1. Rodzice, opiekunowie wychowanka nie przestrzegającego regulaminu zobowiązani są

do osobistego wstawiennictwa w internacie w wyznaczonym terminie w celu podjęcia wspólnych oddziaływań.

 1. W przypadku stwierdzenia przez wychowawców spożycia alkoholu przez wychowanka rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka z placówki w jak najszybszym czasie.
 2. W przypadku nadużywania przez wychowanka telefonu komórkowego, głośników lub innych urządzeń elektronicznych mogą być one w porozumieniu z rodzicem / prawnym opiekunem  odebrane przez wychowawcę na ustalony wspólnie okres czasu.
 3. Wychowankowie internatu zobowiązani są do noszenia obuwia zamiennego
 4. W internacie można przechowywać tylko przedmioty konieczne do nauki i codziennego życia

w internacie.

 1. Nie należy w internacie przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych przedmiotów.
  W przypadku ich utraty internat nie ponosi odpowiedzialności.
 2.  Internat nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne

 

 • 5. KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W INTERNACIE

 

 1. Wychowanek ma prawo korzystać na terenie internatu/Ośrodka z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i In.) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
 2. a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez Ośrodek i internat,
 3. b) nie wolno filmować i fotografować wychowawców, nauczycieli, innych pracowników Ośrodka oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody,
 4. c) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu zajęć bez zgody nauczyciela/wychowawcę prowadzącego zajęcia,
 5. d) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela/wychowawcę prowadzącego zajęcia,
 6. e) wychowanek ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego po zajęciach lekcyjnych i na terenie internatu nie dłużej niż do godziny 21.30 z wyłączeniem godzin przeznaczonych na naukę własną, tj.17.00-18.00 oraz w czasie zajęć tematycznych.
 7. f) od godziny 21.30 wprowadza się zakaz korzystania z telefonów komórkowych. W przypadku zgłaszania przez opiekuna nocnego / wychowawcy korzystania z telefonów w czasie ciszy nocnej – może zostać wprowadzony zakaz przywożenia telefonów do Ośrodka.

2.W przypadku naruszenia powyższych zasad uczeń ma obowiązek oddania nauczycielowi/wychowawcy telefonu lub innego urządzenia, który zostaje zdeponowany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.

 1. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. 2
 2. Do odebrania zdeponowanego telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.

5.Dyrektor szkoły lub z jego upoważnienia, wychowawca ma prawo wydać uczniowi zdeponowany sprzęt elektroniczny po zakończonych zajęciach edukacyjnych wyłącznie po skontaktowaniu się rodziców ze szkołą w tej sprawie (telefonicznie lub poprzez e-dziennik).

 1. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego
  i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku zajęć.

 

 • 6. PRACOWNICY INTERNATU

 

W internacie są zatrudnieni:

 1. Pracownicy pedagogiczni: wychowawcy grup internackich
 2. Opiekun nocny

 

Obowiązki pracowników pedagogicznych oraz opiekuna nocnego określają odpowiednio:

Karta Nauczyciela, Regulamin Pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.

 

 

 • 7. DOKUMENTACJA PRACY

 

Internat prowadzi następującą dokumentację:

 

 1. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej
 2. Dziennik zajęć wychowawczych / dziennik elektroniczny
 3. Księga wychowanków internatu
 4. Plan dyżurów wychowawców
 5. Zeszyt raportów
 6. Zeszyt dyżurów nocnych
 7. Kronika Internatu
 8. Karty żywieniowe.
 9. Protokoły Zespołu Wychowawców Grup Internackich

 

Małgorzata Wisłocka – Czachór

Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego
w Olbięcinie
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Udostępnij na: