Psycholog

   Psycholog szkolny udziela indywidualnych porad i konsultacji, organizuje grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz prowadzi spotkania z rodzicami. Działa również w zespołach udzielających uczniom indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Stara się być wsparciem dla wszystkich członków społeczności szkolnej.

Godziny pracy psychologa:

Pani psycholog Anna Młynarska-Szczotka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10.50 – 15.20 8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

8.00 – 12.00 8.50 – 14.20

 

Głównymi adresatami działań psychologa szkolnego są wychowankowie ośrodka.

 • Psycholog wspiera uczniów w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi.
 • Podpowiada, jak radzić sobie ze stresem, brakiem koncentracji, niską samooceną, niepowodzeniami czy agresją.
 • Pomaga rozwiązywać konflikty.
 • Pomaga rodzicom zrozumieć problemy uczniów.
 • Wspiera w rozwiązywaniu konfliktów „międzypokoleniowych”.
 • Doradza w wyborze odpowiedniej formy pomocy.
 • Pomaga nauczycielom rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze.     

       Do zadań  psychologa szkolnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 

 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 

 1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 

 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 

 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

 1. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Kim jest psycholog szkolny?

      Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej czy nauką szkolną. Prowadzi on indywidualne lub grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym lub rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Spotkania z uczniami mają na celu m.in. rozwój w zakresie zarządzania swoimi emocjami, asertywności, integracji a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w codziennym życiu. Psycholog podejmuje także działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

 

Polecana literatura

 1. „Kłopotliwe zachowania dzieci”   Justyna Korzeniewska
 2. „Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Intelektualną. Poradnik dla Rodziców i Terapeutów” Marta Wiśniewska
 3. „ Co zrobisz? Jak się zachowasz?” Ranata Malek
 4. „Kroki ku samodzielności” B.L. Baker, A.J. Brightman

 

Udostępnij na: