Psycholog

   Psycholog szkolny udziela indywidualnych porad i konsultacji, organizuje grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz prowadzi spotkania z rodzicami. Działa również w zespołach udzielających uczniom indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Stara się być wsparciem dla wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

Godziny pracy psychologa:

Pani psycholog Anna Młynarska-Szczotka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 13.00 8.45 – 13.15

11.30 – 16.30

11.30 – 15.00 10.30 – 14.30

 

Kim jest psycholog szkolny?

      Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej czy nauką szkolną. Prowadzi on indywidualne lub grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym lub rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Spotkania z uczniami mają na celu m.in. rozwój w zakresie zarządzania swoimi emocjami, asertywności, integracji a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w codziennym życiu. Psycholog podejmuje także działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

 

Zadania psychologa

Dla Ucznia:

 rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
 diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;

 prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
 rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
 przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
 budowanie prawidłowego obrazu siebie;
 podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;
 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży

Dla Rodzica:

 indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
 udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do
specjalistów;
 udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka,
ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
 działania o charakterze psychoedukacyjnym

Dla Nauczyciela:

 wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień  i potrzeb uczniów;
 pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
 konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec
uczniów;
 interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
 udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

 

Głównymi adresatami działań psychologa szkolnego są wychowankowie ośrodka.

 

EMOCJE

– nie trwają wiecznie
– nie możemy sobie ich wybrać w dowolnym momencie
– każdy z nas ich doświadcza
– wszystkie są ważne bez podziału na dobre i złe
– są naszym systemem alarmowym i motywacyjnym

 

Udostępnij na: