Pedagog

Głównym zadaniem pedagoga szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie:
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego,
 • udzielania wsparcia dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji  z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),
 • rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych,
 • eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania (m.in. agresja w szkole).

 

 1. Prowadzenie badań i podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron.

 

 1. Podejmowanie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym ucznia.

 

 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości uczniów.

 

 1. Pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Jeśli macie problem i chcecie z kimś porozmawiać, zgłoście się do szkolnego pedagoga, a na pewno uzyskacie specjalistyczną pomoc.

 

Godziny pracy pedagogów:

Pani pedagog Lilla Szczerepa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00-11.30 10.45 -14.45 8.00 – 13.30 10.00 – 12.30

14.20-14.45

8.00 – 12.00

 

Pani pedagog Małgorzata Wisłocka-Czachór

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00-9.00 —– —– —– 13.20-14.20

 

 

                      

Udostępnij na: