Logopeda

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzone są przez: mgr Annę Gołąb.

Logopeda szkolny zajmuje się korygowaniem wad wymowy, usprawnianiem motoryki aparatu mowy, funkcji słuchowych, oddechowych i fonacyjnych, profilaktyką, likwidowaniem lub łagodzeniem objawów zaburzonej komunikacji językowej, stymulacją mowy opóźnionej, mało zrozumiałej dla otoczenia wynikającej z różnych dodatkowych dysfunkcji rozwojowych uczniów.

Zadania logopedy to:

  • przeprowadzanie diagnozy logopedycznej uczniów z zaburzeniami mowy,
  • organizowanie i prowadzenie terapii logopedycznej odpowiednio do zdiagnozowanych problemów w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy,
  • usprawnianie techniki czytania i pisania, a także w zakresie ogólnego rozwoju psychomotorycznego,
  • wdrażanie uczniów do twórczej aktywności słownej,
  • współpracowanie z rodzicami/opiekunami uczniów, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami celem wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów wynikających z zaburzeń mowy i komunikacji,
  • wspieranie działań profilaktycznych i wychowawczych szkoły.

            Zajęcia prowadzone są indywidualnie, zarówno metodami i technikami ściśle logopedycznymi jak też wybranymi metodami lingwistycznymi i pedagogicznymi.

            Uczniowie mają możliwość korzystania na zajęciach z multimedialnych programów komputerowych rozwijających spostrzeganie słuchowe, koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową oraz kształtujących i doskonalących wymowę.

Każdy z uczniów uczestniczący w zajęciach może oczekiwać specjalistycznej pomocy logopedycznej, zrozumienia i indywidualnego podejścia do jego problemów związanych z mową i komunikowaniem się.

Udostępnij na: