Regulamin dowozów

    REGULAMIN     

organizacji dowożenia wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

im. J. Rudlickiego w Olbięcinie

 

 

 1. Organizatorem dowozów uczniów jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Rudlickiego w Olbięcinie, który organizuje transport i opiekę w czasie przewozu do szkół i z powrotem do domów dzieci będących uczniami szkół specjalnych , wchodzących w skład SOSW w Olbięcinie.
 2. Rodzice / opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z transportem.
 3. Transport uczniów odbywa się busami szkolnymi, w razie potrzeby busami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Z dowozu korzysta uczeń, którego rodzic/opiekun  złożył wniosek do Dyrektora Ośrodka

o objęcie dziecka dowożeniem – Załącznik nr 1.

 1. W wyjątkowych sytuacjach z  dowozu do szkoły i ze szkoły mogą skorzystać inni uczniowie,   jeżeli są wolne miejsca,  a rodzice/opiekunowie ucznia uzgodnią przewóz z Dyrektorem.
 2. SOSW w Olbięcinie zapewnia wychowankom transport wyłącznie w czasie realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym.
 3. Harmonogram dowozów ( trasy , godziny, rodzaj busa)  ustala  Dyrektor  stosownie do organizacji  zajęć w SOSW w Olbięcinie.
 4. Dopuszcza się zmiany w harmonogramie przewozów, ze względu na bieżące zmiany organizacji  pracy SOSW w Olbięcinie oraz nieprzewidziane  okoliczności( warunki atmosferyczne,  frekwencja uczniów, awarie busów szkolnych).
 5. Za realizację ustalonego harmonogramu przewozów uczniów odpowiada Dyrektor.
 6. Dyrektor wyznacza dyspozytora – osobę odpowiedzialną za efektywne planowanie przewozów i bieżące reagowanie na nieprzewidziane okoliczności w czasie transportu uczniów.
 7. Dyspozytor zajmuje się planowaniem tras i opieki nad uczniami w czasie przewozów.
 8. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z domu do przystanku i odwrotnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice (prawni opiekunowie), którzy pisemnie wyrażają zgodę na samodzielne oczekiwanie na busa oraz powrót z wyznaczonego miejsca do domu- Załącznik nr 2)
 9. Samodzielny powrót dziecka ze szkoły następuje tylko po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej osobom postronnym.
 10. Wsiadanie i wysiadanie uczniów odbywa się  w bezpiecznym miejscu  ustalonym z rodzicami dziecka.
 11. Ze względu na napięty harmonogram dowozu nie będzie możliwe oczekiwanie na spóźnione dzieci .
 12. W razie choroby ucznia lub innych powodów, dla których uczeń nie korzysta z dowozu, rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie opiekuna dowozów lub kierowcę.
 13. Uczeń, który danego dnia kończy zajęcia wcześnie,  niż godzina odjazdu busa, przebywa na świetlicy szkolnej.
 14. Opiekun informuje telefonicznie rodziców uczniów w przypadku znacznych opóźnień (powyżej 20 minut) w harmonogramie lub odwołaniu dowozu z przyczyn niezależnych (np. spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi, zatorami na drogach, zdarzeniami losowymi).
 15. Na każdej trasie przewozów uczniów do szkoły i ze szkoły uczniami opiekuje się Opiekun zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka. Opiekunem powinna być osoba dorosła, która została przeszkolona z zakresu bezpieczeństwa uczniów w czasie dowożenia,  mająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca przeszkolenie w zakresie  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 16. W czasie dowozu opiekun zobowiązany jest do sprawowania należytej opieki nad uczniami. Gdy bus zatrzymuje się, on jako pierwszy wychodzi z pojazdu, otwiera dzieciom drzwi, pomaga im przy wejściu i wyjściu, zapina pasy. Informuje rodziców o złym samopoczuciu dziecka podczas jazdy, innych zdarzeniach dotyczących sprawowanej opieki nad dzieckiem.
 17. W razie potrzeby kierowca busa wspomaga opiekuna podczas sadzania i wynoszenia dziecka niepełnosprawnego z pojazdu.
 18. W przypadku awarii lub wypadku decyzje dotyczące dalszego postępowania podejmują Opiekun   i  Kierowca – w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka. Są oni  zobowiązani do podjęcia  działań zmierzających w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. W razie konieczności udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywają pogotowie ratunkowe.
 19. Opiekun uczniów przewożonych do szkoły w sytuacji kolizji lub wypadku drogowego ma obowiązek zawiadomić Dyrektora Szkoły.
 20. Uczniowie korzystający z pojazdu w czasie jazdy zachowują się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innym pasażerom. Dostosowują się do poleceń Kierowcy i Opiekuna zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 21. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca siedzące wyznaczone przez Opiekuna.
 22. Uczeń ma prawo wstać z miejsca zajmowanego w autobusie dopiero po zatrzymaniu się pojazdu, za zgodą osoby nadzorującej jazdę.
 23. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 • wstawać ze swoich miejsc,
 • otwierać  okien,
 • zaśmiecać pojazdu,
 • zachować się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
 • przepychać się przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z busa,
 • oddalać się od grupy bez zgody  Opiekuna,
 • podchodzić do busa do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozu,
 • żądać zatrzymania busa w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 1. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów Opiekun informuje Dyrektora Ośrodka, w której uczeń się uczy, oraz rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów podczas dowozów.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w busach szkolnych.
 3. Do i ze szkoły przewożeni są w pierwszej kolejności uczniowie. Natomiast opiekunowie dzieci (rodzice, opiekunowie prawni, i inni) mogą skorzystać z przejazdu tylko wtedy, kiedy są wolne miejsca i nie koliduje to z planowanym przewozem.
 4. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych uczniów, natomiast osoby postronne, wymienione w pkt.30 Regulaminu, wsiadają do pojazdu na własną odpowiedzialność.
 5. Opiekun busa i kierowca busa zostali upoważnieni przez Dyrektora Ośrodka- administratora przetwarzania danych osobowych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystających z dowozu busem szkolnym oraz danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru ucznia.
 6. Z niniejszym regulaminem Dyrektor Ośrodka  zapoznaje wszystkich rodziców i uczniów objętych dowożeniem oraz Opiekunów Dzieci i Młodzieży w czasie przewozów Wychowanków SOSW w Olbięcinie.
 7. Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w niniejszym Regulaminie spowoduje konsekwencje dyscyplinarne.

 

 

Dyrektor SOSW
Małgorzata Wisłocka – Czachór

 

Udostępnij na: