Ogłoszenie Nr 2/2023 o aukcji na sprzedaż składników majątku ruchomego – maszyn i sprzętu rolniczego

1.Nazwa i siedziba Sprzedającego:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie

Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży

 

2.Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

 

Aukcja odbędzie  się w dniu 21 sierpnia 2023r. o godz. 12.00 na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie, Olbięcin 139,
 23-230Trzydnik Duży, tel. 15 873 1424 e-mail sekretariat@oswolbiecin.pl.

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:


Składniki majątku ruchomego – maszyny i sprzęt rolniczy , będące przedmiotem aukcji, można obejrzeć na terenie Specjalnego Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Olbięcinie, Olbięcin 139,
23-230 Trzydnik Duży w dniach od 07.08.2023r.–18.08.2023r. w godz. od 9.00 do 14.00.

Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży oraz procedury sprzedaży udzieli Pani Monika Tęcza lub Pani Anna Pasieczna, tel. 15 873 14 24.

 

4.Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze, wadium, wysokość postąpienia:

Przedmiotem sprzedaży są zbędne dla jednostki: składniki mienia ruchomego w postaci maszyn rolniczych, kos spalinowych, zgrzewarek, spawarek, ujętych w wykazie stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

 

5.Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

 

1)Warunkiem przystąpienia do aukcji  jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

2)Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
Nr 18 8717 1080 2006 6000 9016 0001
  w Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej/ o Trzydnik Duży z adnotacją „aukcja –pozycja nr i nazwa składnika”.

3) Wadium winno być wniesione do 18.08.2023r. (piątek).

4) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia zakończenia aukcji na rachunek bankowy, z którego pochodziły środki pieniężne.

5) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy licytant, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży/zakupu oferowanego składnika.

 

 

 

6.Inne informacje:

 

1) Aukcja jest przeprowadzona zgodnie z regulaminem w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr 281-934/2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 18 kwietnia 2023roku. w sprawie  uchwalenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Powiatu.

2)Przedmioty, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia stanowią własność Powiatu Kraśnickiego, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

3)Komisja przetargowa wybierze licytanta, który zaoferował najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego.

4) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy jednostki niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni od przybicia.

Nabywcę, który nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z przybicia.

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

6) Koszty załadunku i transportu ponosi nabywca.

 

 1. Zastrzeżenia:

 

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego  dalej
” RODO”.

 • Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, danych osobowych zawartych w ofertach jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie z siedzibą: Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych:

Adres email: abi@powiatkrasnicki.pl

Adres do korespondencji: Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży.

 • Dane przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszej aukcji na sprzedaż składników majątku ruchomego na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z regulaminem sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 281-934/2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 18 kwietnia 2023roku. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Powiatu.
 • Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, w szczególności członkowie komisji przetargowej.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przypadkach przewidzianych prawem – prawo do ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą).
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa – „wymóg ustawowy” jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Jerzego Rudlickiego

Małgorzata Wisłocka-Czachór

Do pobrania:

Wykaz składników

 

Udostępnij na: