Oferta Ośrodka na rok szkolny 2020/2021

Placówka oferuje kształcenie w szkołach:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka planowane w roku szkolnym 2020/2021;

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia nieprawidłowości  do momentu podjęcia nauki w szkole. Zespół Wczesnego Wspomagania zapewnia opiekę dzieciom w postaci:

 • opracowania indywidualnego programu pracy,
 • prowadzenia zajęć z dzieckiem – pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej,
 • prowadzenia pracy z rodzicami w postaci instruktażu, spotkań psychoedukacyjnych.

 

 • Szkole Podstawowej – klasy 1-8;

W szkole podstawowej realizujemy programy nauczania skoncentrowane na dziecku i na jego indywidualnym tempie rozwoju. Kształtujemy pozytywny stosunek do własnej osoby, do nauki. Rozwijamy zainteresowania i przygotowujemy do radzenia sobie w codziennym życiu.

 • Branżowej Szkole I Stopnia – kształcenie odbywa się na kierunkach kucharz, cukiernik, ogrodnik oraz rolnik;

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Nauka trwa trzy lata. Oferujemy praktyki zawodowe z wynagrodzeniem. Uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 • Szkole Przysposabiającej do Pracy;

Kształcenie obejmuje zajęcia ogólnorozwojowe, przysposobienie do pracy w zakresie gospodarstwa domowego, prace ogrodnicze, rękodzieło, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 • Zespołach Rewalidacyjno-Wychowawczych oraz zajęcia indywidualne.

Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Nadrzędnym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczniów, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

Nasz Ośrodek dysponuje świetlicą szkolną, która zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami oraz po skończonych zajęciach dydaktycznych. Czas, jaki dzieci i młodzież spędza w świetlicy pozwala na odpoczynek, rozwijanie zainteresowań oraz naukę własną.

Biblioteka szkolna posiada szeroki wybór literatury dziecięcej i młodzieżowej. Co roku oferta wzbogacana jest o nowe pozycje książkowe. Poza możliwością wypożyczania książek uczniowie mogą skorzystać z komputerów, zajęć biblioterapeutycznych lub zajęć czytelniczo-plastycznych.

Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego realizowane są dla uczniów według ich preferencji.

Ośrodek oferuje dodatkowe zajęcia:

 • rewalidacyjne;
 • dydaktyczno-wyrównawcze;
 • korekcyjno-kompensacyjne;
 • logopedyczne;
 • terapii psychologicznej;
 • terapii pedagogicznej;
 • terapii integracji sensorycznej;
 • rehabilitacji;
 • socjoterapii.

Oferujemy także pomoc specjalistów:

 • psychologa;
 • pedagoga;
 • logopedy;
 • pielęgniarki;
 • rehabilitanta;
 • doradcy zawodowego;

Wszyscy uczniowie uczący się w naszej szkole mają możliwość zamieszkania  w INTERNACIE, który czynny jest cały tydzień, również w weekendy. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Wychowankowie internatu mieszkają w estetycznie urządzonych 3-4 osobowych sypialniach. Do dyspozycji posiadają salę zabaw, świetlicę, bibliotekę, pralnię, pracownie kulinarną. Młodzież stale korzysta z sali gimnastycznej oraz siłowni.

Na wyposażeniu Ośrodka znajdują się trzy busy, którymi uczniowie codziennie dowożeni są do szkoły. Jeden bus wyposażony jest w specjalistyczną windę przeznaczoną do przewozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Jesteśmy placówką która jest otwarta dla Uczniów!

Rozwijamy ambicje i zdolności naszych uczniów.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy w nauce – pomożemy je pokonać.

Odkryjemy mocne strony i talenty.

ZADZWOŃ 15 873 14 24

NAPISZ soswolbiecin@poczta.onet.pl

 

Udostępnij na: